program do księgowości, biuro rachunkowe, wystawianie faktur

Wypróbuj teraz za darmo
przez 30 dni!

Poradnik

Zawieszenie działalności gospodarczej jest prawem które przysługuję każdemu przedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników. Działalność można zawiesić na termin od jednego pełnego miesiąca do dwóch lat. Do zgłoszenia zawieszenia właściwy jest formularz EIDG-1.

 

Jak zawiesić, kogo powiadomić?

Zawieszenia działalności gospodarczej można dokonać, za pomocą jednego z trzech sposobów:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie gminy lub w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • za pomocą listu poleconego, nadanego w placówce Poczty Polskiej, jednakże wtedy wymaganiem jest podpis poświadczony przez notariusza lub inną osobę wykonującą zawód zaufania publicznego,
  • w najszybszy i najtańszy sposób czyli za pomocą Internetu i usług ePUAP.

 

Problem wspólników

W przypadku gdy przedsiębiorca jest wspólniikem spółki cywilnej, jawnej, czy partnerskiej zawieszenie działalności jest skuteczne gdy zawieszenia dokonają wszyscy wspólnicy. Ponieważ zawieszenie jest decyzją wykraczającą poza zwykły zarząd, konieczna może się okazać odpowiednia decyzja zgromadzenia wspólników np. uchwała. Zawieszenie działalności jedynie przez część wspólników może oznaczać dla nich konieczność zapłacenia kary, a w szczególności naliczenie nieopłaconych składek ZUS wraz z odsetkami.

 

Fiskus, ZUS i REGON

Od czasu wejścia w życie zasady tzw. jednego okienka nie ma konieczności składania osobnych wniosków w każdym z organów administracji publicznej. Formalności związane z zaprzestaniem opłacania składek do ZUS czy składania deklaracji do urzędu skarbowego załatwi za przedsiębiorcę urząd gminy lub KRS (zawieszenie zwalnia ze składania okresowych deklaracji np. VAT-7, ale nie zwalnia z rozliczeń z US, co znaczy że PIT pozostaję obowiązkiem). 

Nie dopełnienie obowiązku przez urząd gminy lub KRS nie może powodować negatywnych skutków dla przedsiębiorcy.

Wypełniając formularz EIDG-1 należy wpisać datę zawieszenia, nie może ona być jednak wcześniejsza niż data złożenia wniosku. Należy pamiętać, że na przedsiębiorcy nadal będzie spoczywał obowiązek opłacenia składek za część miesiąca, w której prowadzona jest działalność. Na przykład zawieszenie od 10 dnia miesiąca powoduję konieczność złożenia deklaracji i rozliczenia się z 33% składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Skutki zawieszenia działalności gospodarczej a ZUS

Oprócz korzyści czyli zaprzestania opłacania składek do ZUS, przedsiębiorca traci część swoich dotychczasowych uprawnień. Na uwagę zasługują dwa najważniejsze:

  • osoba prowadząca działalność gospodarczą traci prawo do świadczeń zdrowotnych wraz z końcem miesiąca. Od 1. następnego wizyta w szpitalu będzie związana z kosztami,
  • okres zawieszenia będzie wyłączony z czasu pracy naliczanego do osiągnięcia tzw. wieku emerytalnego, a nie opłacanie składek spowoduję zmniejszenie faktycznej wartości świadczenia emerytalnego.

 

Jakich czynności można dokonywać w okresie zawieszenia?

 

Zawieszenie działalności gospodarczej nie oznacza, że przedsiębiorca ma zakaz dokonywania wszystkich czynności związanych z prowadzeniem swojej firmy. Przepisy określają szeroki katalog czynności, których wykonanie jest możliwe w tym okresie. Do najważniejszych uprawnień należą:

  • wykonanie czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów np. kontakt z kontrahentami lub zlecanie prac związanych z naprawami lub ochroną
  • przyjmowanie należności i regulowanie zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia np. wystawianie i opłacanie faktur VAT i rachunków lub wynajmowanie i opłacanie biura
  • zbywanie własnych środków trwałych np. sprzedaż samochodu firmowego lub sprzętu biurowego, ale nie towarów nabytych lub wytworzonych i przeznaczonych do odsprzedaży

Uwaga: okres zawieszenia wstrzymuję czas amortyzacji środków trwałych.

 

 

Czego nie można?

 

Co do zasady zawieszenie działalności gospodarczej oznacza wstrzymanie się od wykonywania działalności o charakterze zarobkowym. Przedsiębiorca nie może świadczyć usług lub sprzedawać towarów w tym okresie. Nie może również zatrudniać w tym czasie pracowników i zlecać im zadań. 

 

Zastąpienie działalności gospodarczej umową zlecenia lub umową o dzieło, w zakresie działalności zawieszonego przedsiębiorstwa może być uznane za wykroczenie lub przestępstwo karnoskarbowe. Kara za wykroczenie wynosi 1000 zł wzwyż lub ograniczenia wolności, a kara za przestępstwo karnoskarbowe jest uzależniona od skali naruszenia i związana z uzyskanym dochodem, może na przykład oznaczać podniesienie należnej kwoty VAT o co najmniej 30%. 

 

Co więcej udowodnienie, że przedsiębiorca faktycznie wykonywał działalność gospodarczą może powodować nakaz zapłaty składek do ZUS za cały okres zawieszenia. Sąd może nakazać zakaz wykonywania działalności gospodarczej.

 

 

Podstawa prawna

 

Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie zawieszenia jest ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1807 z późn. zm.) oraz ustawy o VAT, PIT oraz CIT. Kwestia kar za „symulowanie” zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej jest uregulowana w kodeksie wykroczeń i w kodeksie karnoskarbowym.

Powrót